องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่


  • นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์        นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
  • นายเกียรติชัย ลออวรากุล     ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ
  • นางอำพร เรือนทราย            หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ
  • นายอดิธิต ธิพึง                      ผู้ประสานงานและดำเนินโครงการ  


สถานบริการการเรียนรู้ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่


  • ดร.อุกฤษณ์ มารังค์              ประสานการออกแบบและพัฒนา
  • นางสาวพัชญา ณัฏฐ์อุรุชา   โปรแกรมเมอร์
  • นางสาวกาญจนา คมอ่อน    โปรแกรมเมอร์