องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่


  • นายนพวงศ์ รัฐผไท        ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดเชียงใหม่
  • นายเกียรติชัย ลออวรากุล   ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ
  • นายพัฒนา พุดตาล        หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ
  • นายอดิธิต ธิพึง           ผู้ประสานงานและดำเนินโครงการ  


สถานบริการการเรียนรู้ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่


  • ดร.อุกฤษณ์ มารังค์        ประสานการออกแบบและพัฒนา
  • นางสาวพัชญา ณัฏฐ์อุรุชา   โปรแกรมเมอร์
  • นางสาวกาญจนา คมอ่อน    โปรแกรมเมอร์